Sanosil Super 25 Ag

 

Sanosil Super 25 Ag je multikomponentný dezinfekčný prostriedok. Použitým oxidačným činidlom je peroxid vodíka, ktorý je viazaný stabilizačnými látkami na tvorbu komplexného roztoku. Dlhotrvajúci účinok je zabezpečený prídavkom striebra, ktorý pôsobí ako katalyzátor v stopových množstvách. Baktericídny účinok striebra je založený na skutočnosti, že monovalentné strieborné ióny sa veľmi pevne viažu na bakteriálne proteíny kovalentnou alebo koordinačnou väzbou, a tak ich inaktivujú alebo vyzrážajú.

 

Kým po skončení reakcie sa peroxid vodíka rozkladá na vodu a kyslík (2 H2O2 = 2 H2O + O2), stopy striebra zostávajú prítomné a veľmi efektívne pôsobia proti opätovnému vzniku mikroorganizmov svojím dlhotrvajúcim účinkom.

 

Sanosil Super 25 Ag je účinný proti:

Grampozitívne a gramnegatívne baktéria, bakteriofágy, vírusy, organizmy tvoriace spóry, kvasinky, plesne, améby. To znamená, že jeho extrémne široký rozsah aplikácií uľahčuje používanie konečnému užívateľovi. Je potrebný len jeden produkt tam, kde je inak potrebné použitie 2, 3 alebo viac rôznych produktov.

 

Sanosil Super 25 Ag je dokázateľne účinný proti:

Anthracis, amoebae, cholera, ECBO, herpes, hepatitídy, HIV, chrípka, vtáčia chrípka (H5N1, H5, H7 a H9), Legionárska choroba, listeria, meningitída, MRSA (Methicilín rezistentný Staphylococcus aureus), mycoderins, Newcastle obrna, pseudorabies, tuberkulóza, vaccina, VRE.

 

Zoznam testov, doteraz testovaných patogénov a literatúry nájdete v sekcií na stiahnutie. Na požiadanie zašleme kompletné výsledky testov alebo ich abstrakty.

 

Sanosil Super 25 Ag je účinný proti biofilmom:

Na rozdiel od ostatných dezinfekčných prostriedkov, Sanosil Super 25 Ag je schopný likvidovať biofilmy. Proces, ktorý je dôležitý pri ničení vírusov a baktérií, ktoré vytvárajú tzv. biofilmy ako prirodzenú ochranu. Kyslík, uvoľnený z peroxidu vodíka ničí biofilm a tak umožňuje striebru zničiť baktérie a vírusy.

 

Výhody a vlastnosti produktu Sanosil Super 25 Ag:

o    univerzálny rozsah aplikácií

o    žiadne medzery pri použití / no gaps

o    dlhotrvajúci účinok

o    zabraňuje rekontaminácii

o    žiadne nebezpečenstvo bakteriálnej rezistencie

o    účinný vo vode pri teplotách 0°C – 95°C

o    účinnosť a dlhotrvajúci efekt sú garantované dokonca aj pri vysokých teplotách vody

o    žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania

o    nevytvára sa žiaden zápach

o    nemá žiadny škodlivý účinok v zriedenom stave

o    žiadne karcinogénne ani mutagénne účinky

o    v zriedenom stave nespôsobuje podráždenie pokožky, očí ani sliznice

o    nemení chuť upravovaných potravín

o    po aplikácii nie je potrebné oplachovanie

o    po aplikácii nie je potrebná neutralizácia

o    prakticky neškodný pre odpadové vody a životné prostredie

o    nevstupuje do chemickej kombinácie so žiadnym iným chemickým prvkom

o    nemení hodnoty pH pri aplikácii v odporúčaných koncentráciách

o    skladovanie možné až do 5 rokov

o    vlastné meracie a regulačné zariadenia

o    patentované

o    všetci dodávatelia surovín a zariadení ako aj výrobné závody Sanosil® spĺňajú normy ISO 9001 resp. ISO 9002

o    certifikát DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

 

opis produktu                           karta bezpečnostných údajov